โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐาน