โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย