โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะพระภิกษุและสามเณร

ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗