โรงพยาบาลสระบุรีผ่านการประเมินเป็นหน่วยการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการแพทย์ทางอากาศ One Region One Sky Doctor เขตสุขภาพที่ 4