โรงพยาบาลสระบุรีรับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์