โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารเรือ

น.พ.อนันต์ กมลเนตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี กล่าวต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 56 คน

ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง  ระบบงานบริหาร การบริการสุขภาพและการบริการปฐมภูมิ

นำเสนอ  “ ระบบงานบริหาร การบริการสุขภาพและการบริการปฐมภูมิ ”

โดย น.พ.นิติ เหตานุรักษ์  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ

น.พ.สุรชัย  กอบเกื้อชัยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร – คุณหญิงวันทนา  โรจนนิล

dsc_5125dsc_5186dsc_5103dsc_5105

นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และประธานคณะกรรมการวิจัย

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การทำงานประจำสู่งานวิจัย R2R (Routine Research)

นำเสนอ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและก้าวต่อไปของงานวิจัยโรงพยาบาลสระบุรี

 โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

“จะทำงานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างไร” วิทยากร ดร.สุรีย์  จินเรือง กรรมการศูนย์วิจัย

“มุมมองนักสถิติต่อการให้คำปรึกษาและปัญหาที่พบ”

วิทยากร คุณสมศิริ  พันธ์ศํกดิ์ศิริ กรรมการศูนย์วิจัย

“จริยธรรมการทำวิจัยในคน” วิทยากร ภญ.ชุติปภา  แม่นยำ กรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมลดาวัลย์