โรงพยาบาลสระบุรีรับมอบเงินบริจาค

15731493_942712909193520_181530125_n15749662_942712862526858_1443628800_n15722728_942712845860193_1717283284_n15722743_942712855860192_986828041_n

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โครงการ หัวใจเดียวกัน

ปศส.11 กลุ่มที่ 12

  บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และเตียงผู้ป่วย

มูลค่า 167,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยมี นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และคณะรับมอบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559