โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์