โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและปูชนียบุคคล