โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งน้ำ