โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)