โรงพยาบาลสระบุรีร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตาด้วย Fundus camera

Covid-19 Update 😷