โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช