โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี