โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพเดินรถโดยสารฯ