โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช