โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗