โรงพยาบาลสระบุรีร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน

ในโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี