โรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี”