โรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี