โรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทผู้ประสานงานประจำตำบลเพื่อคนพิการทางจิต