โรงพยาบาลสระบุรีรวมพระราชพิธีสงกรานตพุทธศักราช ๒๕๖๐

นางรังสิมา จันทรทิพย รองผูอํานวยการฝายบริหาร นําคณะเจาหนาที่ รพ.สระบุรี รวมพระราชพิธีสงกรานต      พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเชิญเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเปนพุทธบูชา ณ เจดียสถานตาง ๆ ของจังหวัดสระบุรี        จํานวน ๔ แหง ไดแก พระพุทธบาท พระพุทธรูปถํ้าวิมานจักรีพระพุทธรูปถํ้าประทุน และพระพุทธฉาย                         โดย รพ.สระบุรีเชิญเครื่องราชสักการะไปถวาย ณ วัดพระพุทธฉาย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐