โรงพยาบาลสระบุรีรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  คณะเจาหนาที่ รพ.สระบุรี รวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ                                                                                        เนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                                                                    ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารมาที่ ๔ รักษาพระองค                                                เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐