โรงพยาบาลสระบุรีเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ สาขาโรงพยาบาลสระบุรี