โรงพยาบาลสระบุรีเปิด “โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักบริบาล

ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ปี 2567”