โรงพยาบาลสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๑๙