โรงพยาบาลสระบุรีได้รับเข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560