โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณมูลนิธิพลังงานไทย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2)