โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณจิตอาสาแม่บ้านศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี