โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คูณเพ็ญนภา โตระสะ และครอบครัว