โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2510