โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ทราย ปูน ก่อสร้าง จำกัด