โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ-คุณถนอมศรี เชิดชู และคณะ