โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรม world hearing day 2019