โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก 11-15 มีนาคม 2562