โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรม “รณรงค์วันส้วมโลก” ประจำปี 2562