โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563