โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรม

“ลอยกระทง นุ่งโจง ห่มสไบเฉียง จองเปรียง โรงพยาบาลสระบุรี”

ประจำปี 2566