โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Up To Date in Oncology