โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตาและการอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา