โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (Self HPV DNA)