โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมให้ความรู้ในโครงการผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านสายตา