โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ยาในผู้สูงอายุให้แก่นักบริบาลตำบลปากเพรียว”