โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวาระพิเศษ