โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลโรงพยาบาลสระบุรี”