โรงพยาบาลสระบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านบุคลากร และด้านการบริหาร โรงพยาบาลสระบุรี ปี พ.ศ.2563