โรงพยาบาลสระบุรี จัดอบรมเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2565