โรงพยาบาลสระบุรี จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศและการจัดการเชื้อราในโรงพยาบาล”