โรงพยาบาลสระบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง