โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับจิตอาสาแม่บ้านศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี